Dzisiaj jest środa, 21 sierpnia 2019 r., imieniny: Franciszka, Kazimiery, Ruty
Jesteś tutaj: › EDYCJE KONKURSU › 4 EDYCJA
Kryteria Konkursu o przyznanie dofinansowania (4 edycja)
Kryteria Konkursu na przyznanie dofinansowania

w Czwartej Edycji Funduszu Grantowego

Organizator: Stowarzyszenie Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego.

I. KTO MOZE UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJE?
II. CO NALEŻY ZAWRZEĆ WE WNIOSKU?
III. JAK WYGLĄDA OCENA WNIOSKÓW I PRZYZNAWANIE GRANTÓW?
IV. JAKIEGO RODZAJU PROJEKTY MOGĄ BYĆ DOFINANSOWANE (KRYTERIA FORMALNE)?
V. CO ZWIĘKSZA ATRAKCYJNOŚĆ WNIOSKU?
VI. JAKIE DZIAŁANIA MOGĄ BYĆ FINANSOWANE?
VII. JAKIE INICJATYWY I KOSZTY NIE MOGĄ BYĆ FINANSOWANE?
VIII. TERMINY

I. KTO MOZE UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJE?

Granty w wysokości do 10 000 zł, do 15 000 zł, do 20 000 zł : Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe lub inne organizacje definiowane według Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z 24 kwietnia 2003), mające siedzibę lub przedstawicielstwo na terenie :

- Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

- Gminy Ostrów Wielkopolski

- Gminy i Miasta Odolanów

występujące w dalszej części jako Założyciele Stowarzyszenia Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego.

Organizacja powinna charakteryzować się dobrą kondycją finansową oraz przejrzystością
w zakresie pozyskiwania i wydatkowania środków. Powinna zaprezentować swoje dotychczasowe osiągnięcia w zakresie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Organizacja powinna być zarejestrowana we właściwym rejestrze.


Granty w wysokości do 3 000 zł : Wnioski mogą składać grupy nieformalne działające na rzecz rozwoju gmin założycieli Stowarzyszenia Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego, zgłaszające projekt wpisujący się w realizację Celów Statutowych Stowarzyszenia.

II. CO NALEŻY ZAWRZEĆ WE WNIOSKU?

Granty w wysokości : do 3 000 zł, do 10 000 zł, do 15 000, do 20 000 zł :

1.       Pełna charakterystyka planowanego przedsięwzięcia
2.       Cele planowanych działań
3.       Mierzalne rezultaty planowanych działań
4.       Harmonogram rzeczowo-finansowy
5.       Wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania organizacji (zgodnie ze statutem organizacji)
6.       Dokumenty potwierdzające fakty przytoczone we wniosku, referencje, oświadczenia o współpracy itp.
7.       Aktualny wyciąg z KRS lub innego rejestru, w którym figuruje organizacja
8.       Aktualny statut organizacji
9.       Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok

III. JAK WYGLĄDA OCENA WNIOSKÓW I PRZYZNAWANIE GRANTÓW?

Wnioski są oceniane przez Panel Ekspertów reprezentujących dziedzinę, której dotyczy wniosek, a następnie przez Komisja Grantowa, który na posiedzeniu podejmuje decyzję  o przyznaniu lub nie przyznaniu grantu dla projektu. Następnie Zarząd Stowarzyszenia podejmuje Uchwałę ostatecznie potwierdzającą przyznanie dotacji.
Organizacja lub grupa nieformalna, która otrzymała grant, powinna zadecydować o jego przyjęciu lub odrzuceniu i powiadomić ustnie (przyjęcie grantu) lub pisemnie (odrzucenie grantu) o tym fakcie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
Przyznane dotacje wypłacane są w dwóch ratach, zgodnie z podpisaną pomiędzy organizacją a Stowarzyszeniem Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego umową.
Organizacja będzie monitorowana w zakresie wdrażania dofinansowanego projektu przez przedstawicieli Stowarzyszenia.
Wnioskodawca rozlicza się z dotacji na podstawie sprawozdania rzeczowo-finansowego końcowego .

IV. JAKIEGO RODZAJU PROJEKTY MOGĄ BYĆ DOFINANSOWANE (KRYTERIA FORMALNE)

·         Cel projektu wpisuje się w Cele Statutowe Stowarzyszenia
·         Maksymalna długość realizacji projektu nie może przekraczać 7 miesięcy             (1 marca - 30 września  2008r.).
·         Dofinansowanie z Funduszu Grantowego nie przekroczy 80% całkowitych kosztów projektu.
·         Dofinansowanie z Funduszu dla organizacji nieformalnych nie posiadających osobowości prawnej - do 3 000 PLN.
·         Dofinansowanie z Funduszu Grantowego dla organizacji posiadających osobowość prawną, w zależności od rodzaju projektu i zapotrzebowania - do 10 000 zł, do 15 000 zł, do 20 000 zł.
·         Organizacja ma prawo do składania nieograniczonej liczby wniosków indywidualnych i partnerskich,
·         Granty w całości muszą być wykorzystane na terenie Gmin Założycieli Stowarzyszenia.
·         Środku z Funduszu Grantowego nie mogą być łączone z środkami pochodzącymi z dotacji pochodzących od właściwych jednostek samorządu terytorialnego (np. organizacja pozarządowa zarejestrowana na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski nie może wykazywać wkładu własnego pochodzącego z jakichkolwiek dotacji z Urzędu Miejskiego z Ostrowa Wielkopolskiego).
·         Środki z Funduszu Grantowego mogą być łączone z innymi środkami pochodzącymi od darczyńców prywatnych, innych organów administracji publicznej (np. Urządu Wojewódzkiego), stanowią wówczas wkład własny w budżecie projektu.

V. CO ZWIĘKSZA ATRAKCYJNOŚĆ WNIOSKU?

·         Innowacyjny pomysł;
·         Inicjatywy wspierające budowę kapitału ludzkiego i społecznego.
·         Partnerstwo z najważniejszymi instytucjami i grupami w celu wspierania procesu zrównoważonego rozwoju. W tym celu, projekt może być realizowany z innymi organizacjami, partnerami biznesowymi i publicznymi, w tym z samorządem;
·         Realizacja założeń więcej niż jednego zadania strategicznego;

VI. JAKIE DZIAŁANIA MOGĄ BYĆ FINANSOWANE?

Finansowane działania mogą obejmować, między innymi:
·         Organizację warsztatów, szkoleń, wykładów, seminariów;
·         Organizację wystaw, przeglądów, targów, koncertów, spotkań, konkursów;
·         Koszty publikacji materiałów informacyjnych, w tym audiowizualnych, archiwizacja wiedzy, tworzenie baz danych;
·         Inne innowacyjne działania mające na celu integrację i rozwój społeczności lokalnej.

VII. JAKIE DZIAŁANIA NIE MOGĄ BYĆ FINANSOWANE?

Fundusz Grantowy nie może finansować:

·         programów badawczych,
·         formalnych programów nauczania akademickiego,
·         podstawowego i stałego wsparcia instytucji (np. remontów, inwestycji, opłat wynajmu i eksploatacji pomieszczeń),
·         stypendiów i  dotacji,
·         programów studyjnych.
·         Nie ma możliwości zakupu środków trwałych (w rozumieniu obowiązujących przepisów, obecnie są to środki o wartości powyżej 3500 PLN netto, których użytkowanie jest dłuższe niż rok) z otrzymanych grantów na realizację projektu z Funduszu Grantowego .

VIII. TERMINY

 
22.11.07 - 18.01.2008r.

Złożenie wniosków

18.01.2008 r.- 28.02.08 r.

Weryfikacja złożonych wniosków przez Panel Ekspertów oraz przyznanie grantów przez Komisję Grantową.

02. 2008 r.

Zebranie Zarządu Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia Uchwały o przyznaniu środków w ramach Funduszu Grantowego

28.02.2008 r.

Uroczyste spotkanie z organizacjami pozarządowymi oraz grupami nieformalnymi. Przedstawienie Beneficjentów Funduszu Grantowego 4 edycji.

02/03. 2008 r.

Podpisanie Umów i przesłanie pierwszej transzy przyznanych (60%) środków

1.03. - 30.09. 2008 r.            (7 miesięcy)

Realizacja projektów.

1 - 15.10. 2008 r.

Rozliczenie projektów przez organizacje, zatwierdzenie przez Zarząd Stowarzyszenia Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego.

31.10.2008 r.

Przesłanie rozliczenia darowizny do PKN ORLEN;

Rozliczenie z Gminami Założycielami Stowarzyszenia

27.11. 2008 r.

Ogłoszenie 5 edycji Funduszu Grantowego, Podsumowanie 4 edycji

 

 

Pozostałe podstrony: