Dzisiaj jest sobota, 24 lutego 2018 r., imieniny: Boguty, Bogusza, Macieja
Jesteś tutaj: › EDYCJE KONKURSU › 2 EDYCJA
Pytania i odpowiedzi

Czy do obsługi finansowej dotowanego projektu konieczne jest posiadanie wydzielonego subkonta?

Dla każdego grantu musi zostać wydzielone odrębne subkonto lub konto przeznaczone tylko i wyłącznie do obsługi tego grantu. Wykorzystanie subkonta do obsługi kilku grantów utrudni ich rozliczanie. Podmioty, które uzyskają dofinansowanie z Funduszu Grantowego dla Ostrowa Wielkopolskiego zobowiązane są otworzyć konto bankowe (subkonto), na które przekazywane będą środki finansowe. Organizacja jest zobowiązana przedstawić wyciąg z subkonta/ historię subkonta po zakończeniu realizacji projektu w raporcie końcowym. W przypadku podmiotów nieposiadających osobowości prawnej, umowa o udzieleniu dofinansowania podpisywana jest z reprezentującą grupę nieformalną instytucją (np. firma, szkoła, dom kultury, parafia). Instytucja ta jest zobowiązana założyć subkonto na które będą przekazywane środki. Koszty obsługi subkonta można zawrzeć w budżecie projektu, są to koszty administracyjne projektu.

Czy można dokonać modyfikacji zgłoszonego projektu?

Wszelkie zmiany w projekcie, szczególnie związane z kwestiami finansowymi i terminowymi wymagają uprzedniej akceptacji Wydziału Integracji Europejskiej i Promocji Miasta. Modyfikacje projektu, które dotyczyć będą harmonogramu projektu lub zmiany przeznaczenia środków i/lub przesunięcia środków na inne działania niż pierwotnie zakładano, wymagają pisemnej akceptacji Wydziału Integracji Europejskiej i Promocji Miasta UM.

Czy należy wpisać konkretnie kto prowadzi szkolenie?

W przypadku gdy organizacja na etapie projektowania nie może określić imiennie kto będzie prelegentem lub wykładowcą wystarczy, że zamieści pozycję gość lub wykładowca i określi koszty osobowe z tym związane. Organizacje nie muszą określać we wniosku, kto konkretnie ma realizować np. dane szkolenie, wystarczy, że pozycja ,,szkoleniowiec" zostanie ujęta w budżecie - ilość godzin szkolenia, koszt 1 godziny, koszt całego szkolenia.

Jak rozumieć pojęcie wkładu własnego, w jaki sposób dokonać jego wyceny?

Wkład własny

Finansowy:
- składki członkowskie,
- darowizny osób prywatnych,
- darowizny firm, itp.

Niefinansowy:
- Czas pracy wolontariuszy (można wycenić pracę, która jest wykonywana nieodpłatnie)
Czas pracy rodziców, którzy będą pomagać w realizacji projektu (godzina opieki nad 10 osobową grupą maluchów to 6 zł, 10 godzin opieki sprawowanej przez 1 rodzica to 10x6=60 zł, 10 rodziców będzie przez 10 godzin się opiekowało nieodpłatnie maluchami na wycieczce ekologicznej więc organizacja może wykazać, że jej wkład własny to praca rodziców szacowana na 600 zł.
- Wynajem pomieszczeń - sala szkolna będzie nieodpłatnie wynajmowana na próby teatru. W warunkach rynkowych wynajem tej sali to 10 zł/godzinę. W sali odbywać się będzie 60 godzinny kurs teatralny dla mimów początkujących więc 10złx60=600 zł wkładu własnego.
- Konsultacje specjalistyczne - darmowe porady księgowej/księgowego. Np. 3 godz. porad, godzina warta jest 20 zł, wkład własny to 60 zł, jeśli wykwalifikowany/a księgowy/a zgodzi się pomóc w rozliczeniach bezpłatnie.
- Posiadane zasoby, za które trzeba by było płacić np. bloki plastyczne, farby itp.

Czy jako wkład własny organizacja może ująć wartość sprzętu np. kasy fiskalnej lub komputera?

Nie. Do wartości wkładu własnego w projekcie nie zaliczamy wartości sprzętu. Można natomiast oszacować wartość pracy przedstawiciela organizacji na sprzęcie podczas przygotowania i/lub obsługi projektu

Czy organizacje pozarządowe, które są oddziałami terenowymi ogólnopolskich stowarzyszeń (np. muzyczne, społeczne) mogą składać wnioski?

Tak, ale pod warunkiem, że mają osobowość prawną. W wielu przypadkach o możliwościach zaciągania zobowiązań przez oddziały terenowe organizacji szczegółowo stanowią przepisy (statut) organizacji, w niektórych przypadkach oddziały mają pełną swobodę lub mogą podejmować zobowiązania po otrzymaniu pełnomocnictw do organizacji konkretnego przedsięwzięcia.

Czy organizacja może w budżecie wykazać lub sumować środki, które otrzymała od Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z tytułu innych otwartych konkursów ofert?

Tak, jest to możliwe. Można sumować dotacje otrzymane z innych konkursów.

Czy organizacja może składać więcej niż jeden wniosek na grant?

Tak, ale dofinansowanie może otrzymać tylko na jeden projekt. W przypadku wielu składania wielu wniosków musi jedynie przygotować ,,listę rankingową\'\', Komisja podejmując ostateczną decyzję o dofinansowaniu ma prawo ją uwzględnić w przypadku pozytywnego zaakceptowania kilku wniosków jednej organizacji.

Czy jeśli dwie organizacje wnioskujące o tzw. małe granty połączą się mogą otrzymać grant w wysokości 4000 zł?

Nie. Jedna organizacja ubiegająca się o zawarcie umowy na promocję (tzw. małe granty) może otrzymać jedynie 2000 zł. Organizacje mogą współpracować przy realizacji na zasadzie tzw. grantu partnerskiego. Oznacza to, że organizacja może złożyć wniosek jeden wniosek indywidualny i jeden tzw. partnerski, którym organizacja występuje jako partner wspomagający (środki są przyznawane dla partnera wiodącego).

Czy konstrukcja tabelki może sugerować, że Wnioskodawca nie zadeklarował środków własnych na wymaganym poziomie 20%?

Tabelka "Kosztorys ze względu na źródło finansowania" jest tak skonstruowana, że kwota dotacji zsumowana z kwotami pochodzącymi z pozostałych źródeł daje kwotę "razem" określoną jako 100% środków na zadanie. Przykładowo tabelka ta może wyglądać następująco:

 

%

Dotacja 10 000,00 83,33
Środki własne   2 000,00 16,67
Razem 12 000,00 100,00

Taka konstrukcja tabelki może sugerować, że Wnioskodawca nie zadeklarował środków własnych na wymaganym poziomie 20% co jest oczywiście nieprawdą, bo wymagania co do środków własnych mówią, że musi on wynieść min. 20% udzielonej dotacji, a ten warunek jest w tym przypadku spełniony. Tabelka na pierwszy rzut oka ,,może sugerować\'\' , że wkład jest zbyt mały. Nie ma tutaj jednak błędu, gdyż wspomniane 20 proc. wkładu własnego liczone jest do kwoty dotacji, o jaką ubiega się organizacja, a nie od całkowitej wartości projektu. Jeśli organizacja wnioskuje o 10.000 zł , wtedy wymagany próg liczony jest od tej kwoty, a nie całego budżetu. Cały budżet projektu może wynieść np. 40.000 zł.

Czy dla uniknięcia składania przez Wnioskodawców wielokrotnych próśb o zezwolenie na zakup przedmiotów po cenie nieco wyższej od ceny zadeklarowanej w kosztorysie, nie byłoby wskazane określenie o ile procent można przekroczyć cenę kosztorysową aby nie występować z prośbą o zezwolenie na jej przekroczenie?

Budżet jest ze swej natury projektem-planem. Po zakończeniu projektu należy się rozliczyć i wskazać, co, ile kosztowało, przedstawiając szczegółowe rozliczenie. W tej sytuacji w budżecie wskazujemy orientacyjną kwotę przewidzianą na zakup danej rzeczy lub usługi. W pierwszej edycji pisma-wnioski o zmianę kierowane były do Pani Noemi Gryczko i to ona jako koordynator wyrażała zgodę.

Czy będą uznane jako koszty kwalifikowane wydatki na zwrot kosztów przejazdu bezrobotnym-uczestnikom na zajęcia szkolenia realizowane ze środków grantowych (dot. osób zamieszkałych poza Ostrowem Wielkopolskim - Lamki, Topola Mała, Młynów k/Kwiatkowa)?

Uważamy, że dla osób nieposiadających dochodu, którzy są bezpośrednimi adresatami-odbiorcami przygotowywanego projektu (w tym momencie są to bezrobotni) pokrycie kosztów transportu jest podstawowym kryterium uczestnictwa przez nich w szkoleniach. Nie wiemy w tym momencie jaki będzie koszt zakupu biletów, bo z pewnością będziecie Państwo dopiero poszukiwać uczestników szkolenia. Proponujemy więc umieszczenie w budżecie szacunkowej kwoty za bilety w miejscu ,,koszty dojazdu uczestników na szkolenie\'\'.

 

Pozostałe podstrony: