Dzisiaj jest sobota, 24 lutego 2018 r., imieniny: Boguty, Bogusza, Macieja
Jesteś tutaj: › EDYCJE KONKURSU › 2 EDYCJA
Otwarty konkurs ofert pn. II edycja Funduszu Grantowego dla Ostrowa Wielkopolskiego

Otwarty konkurs ofert pn. II edycja Funduszu Grantowego dla Ostrowa Wielkopolskiego

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ.U. Nr 96, poz. 873), ogłasza otwarty konkurs ofert pn. II edycja Funduszu Grantowego dla Ostrowa Wielkopolskiego na realizację następujących zadań z zakresu

Data publikacji 21.XI.2005 r.

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(DZ.U. Nr 96, poz. 873),
ogłasza otwarty konkurs ofert
pn.
II edycja Funduszu Grantowego dla Ostrowa Wielkopolskiego
na realizację następujących zadań z zakresu

Zadanie I
Realizacja projektów z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego.
Przewidywana kwota dotacji 81.417 zł.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na to zadanie w roku 2005 wyniosła 63.360 zł, w roku 2004 - 0 zł

Zadanie II
Realizacja projektów z zakresu sportu i kultury fizycznej.
Przewidywana kwota dotacji 49.922 zł.
Wysokość środków przeznaczonych na to zadanie w roku 2005 - 38.850 zł, w roku 2004 - 0 zł.

Zadanie III
Realizacja projektów z zakresu edukacji i ochrony środowiska przyrodniczego.
Przewidywana kwota dotacji 33.204 zł
Wysokość środków przeznaczonych na to zadanie w roku 2005 - 25.840 zł, w roku 2004 - 0 zł.

Zadanie IV
Realizacja projektów z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia.
Przewidywana kwota dotacji 30.840 zł.
Wysokość środków przeznaczonych na to zadanie w roku 2005 - 24.000 zł, w roku 2004 - 0 zł.

Zadanie V
Realizacja projektów z zakresu opieki społecznej i rozwiązywania problemów społecznych.

Przewidywana kwota 59.110 zł.
Wysokość środków przeznaczonych na to zadanie w roku 2005 - 46.000 - zł, w roku 2004 - 0 zł.

Zadanie VI
Realizacja projektów z zakresu wspierania i rozwoju przedsiębiorczości.
Przewidywana kwota dotacji 45.360 zł. Wysokość środków przeznaczonych na to zadanie w roku 2005 - 35.300 zł - w roku 2004 - 0 zł.

Zasady przyznawania dotacji:
1. O dotację ubiegać się mogą organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, działające na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski i Gminy Ostrów Wielkopolski realizujące wybrane zadania statutowe z zakresu: kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego, sportu i kultury fizycznej, edukacji i ochrony środowiska przyrodniczego, zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia, opieki społecznej i problemów społecznych, wspierania i rozwoju przedsiębiorczości.
2. Oferent lub oferenci wyłonieni przez Komisję Grantową w trybie postępowania konkursowego otrzymają dotację w formie wsparcia. Maksymalna kwota dotacji na zadanie może wynieść 10.000 zł, przy czym wkład własny oferenta musi wynieść minimum 20 proc. udzielonej dotacji. Udzielenie dotacji nastąpi po zawarciu pisemnej umowy na realizację zadania. Umowę ze strony oferenta podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji zgodnie z jej statutem.
3. Z dotacji można sfinansować następujące koszty w ramach projektu:
- wynagrodzenia płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem narzutami (etaty, obsługa finansowo-księgowa, umowy zlecenia, umowy o dzieło)
- zakup lub najem sprzętu - wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania (nie ma możliwości zakupu środków trwałych - w rozumieniu obowiązujących przepisów, obecnie są to środki o wartości powyżej 3500 PLN, których użytkowanie jest dłuższe niż rok)
- promocja działań, reklama (media, przygotowanie broszur)
- koszty wynajmu pomieszczeń i obiektów niezbędne do realizacji projektu
- koszty organizacyjne (prowadzenie konta, opłaty pocztowe itp). Na koszty organizacyjne może zostać przeznaczonych nie może przekroczyć 10 proc. kwoty przyznanej w ramach dotacji.

Termin realizacji zadania: styczeń-czerwiec 2006 r.

Warunki realizacji
- zapewnienie wysokiego poziomu realizacji zadania
- kompetentne i rzetelne doradztwo i poradnictwo
- jak najlepsza dostępność usług
- zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
- zgodnie z ustaleniami określonymi w umowie na realizację zadania

Termin składania ofert upływa 21.12.2005 r.

Wymogi formalne oferty:
- złożona oferta musi być wypełniona w sposób przejrzysty i czytelny
- oferty muszą być wypełnione w języku polskim 
> złożona oferta musi być kompletna i zawierać przejrzyste odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania: jeśli kiedykolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy, czy zgłaszanego zadania, należy to jasno zaznaczyć wpisując ,,nie dotyczy" lub wpisać liczbę ,,0" (zero) w przypadku, gdy są to wartości liczbowe. 
> Oferta musi być dostarczona listem poleconym, osobiście lub poczta kurierską. W przypadku składania oferty osobiście oferent otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z datą jej przyjęcia.

W przypadku wysyłki na kopercie należy umieścić napis: ,,Otwarty konkurs ofert pn. ,,II edycja Funduszu Grantowego dla Ostrowa Wielkopolskiego" oraz nazwę i adres oferenta
- oferenci powinni upewnić się, że oferty są kompletne.

Do oferty należy dołączyć:
- aktualny wyciąg z rejestru
- zestawienie dochodów z uwzględnieniem źródeł ich pochodzenia oraz zestawienie wydatków i sprawozdanie merytoryczne za rok ubiegły
- oświadczenie oferenta o nie zaleganiu płatności wobec ZUS i Urzędu Skarbowego
- statut

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć pod następującym adresem:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim
Wydział Integracji Europejskiej i Promocji Miasta
al. Powstańców Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Tryb i kryteria wyboru oferty:
Złożone oferty sprawdzane są pod względem formalnym przez pracowników Wydziału Integracji Europejskiej i Promocji Miasta. W przypadku braku zgodności formalnej wnioskodawca otrzymuje pisemną informację od organizatora konkursu. Oferty wraz z załącznikami nie są zwracane wnioskodawcy.

Oferty spełniające wymagania formalne przekazywane są do Komisji Grantowej, która dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
- zgodność oferty z zadaniami konkursu,
- zgodność oferty z celami oraz zadaniami strategicznymi zawartymi w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ostrowa Wielkopolskiego
- merytoryczna wartość oferty (atrakcyjność oferty, różnorodność użytych narzędzi do osiągnięcia celu)
- możliwość realizacji zadania przez oferenta (posiadana baza lokalowa, sprzętowa)
- ocena kalkulacji kosztów zadania (przejrzystość, szczegółowość kalkulacji)
- dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta (zgłasza dotychczasowe wyniki współpracy z Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski)

Pozostałe podstrony: