Dzisiaj jest sobota, 24 lutego 2018 r., imieniny: Boguty, Bogusza, Macieja
Jesteś tutaj: › EDYCJE KONKURSU › 1 EDYCJA
Podpisanie umowy powołującej Fundusz Grantowy dla Ostrowa Wielkopolskiego - 05.10.2004 r.

Jerzy Świątek - Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Anna Darska - Zastępca Stałego Przedstawiciela Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) oraz Elżbieta Bogucka przedstawiciel PKN Orlen podpisali umowę powołującą do życia Fundusz Grantowy dla Ostrowa Wielkopolskiego. Uroczystość z udziałem Radnych Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów lokalnych oraz regionalnych odbyła się w miniony wtorek (5 października br.) w siedzibie Urzędu Miejskiego.

Utworzenie Funduszu Grantowego jest drugim etapem współpracy nawiązanej pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, PKN ORLEN oraz UNDP. To właśnie w styczniu br. wspomniani partnerzy podpisali porozumienie, na mocy którego opracowano Strategię Zrównoważonego Rozwoju. Przygotowanie tego dokumentu zostało poprzedzone przeprowadzeniem audytu i powołaniem Komitetu Zrównoważonego Rozwoju, w skład którego weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowisk biznesowych i samorządu. Członkowie Komitetu podczas szeregu spotkań wyznaczyli cele strategiczne rozwoju miasta, oraz opracowali zadania szczegółowe, w obszarach: środowiskowym, społecznym, gospodarczym.

Instrumentem, który ma wspomóc realizację tych celów jest Fundusz Grantowy dla Ostrowa Wielkopolskiego. Środki zgromadzone na dzień dzisiejszy w ramach Funduszu wynoszą 300 tys. zł (po 150 tys. przeznaczyła Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski i PKN ORLEN), oczywiście kwota ta może ulec zwiększeniu, gdyż formuła funduszu jest otwarta. Oznacza to, iż zainteresowane firmy mogą stać się parterami Funduszu poprzez jego wsparcie finansowe. Pula zgromadzonych pieniędzy będzie przyznawana w postaci grantów tym organizacjom, które złożą wnioski i pozytywnie przejdą całą procedurę. W ramach Funduszu Grantowego zostaną powołane organy, które będą czuwać nad prawidłowym jego działaniem. Są to:
A. Koordynator projektu - zostaje wybrany przez Komisję, a jego zadaniem jest wspomaganie prac Komisji, Komitetu Funduszu Grantowego oraz organizacji pozarządowych. Koordynator będzie również sprawdzał pod kątem formalnym wstępne wnioski tzw. koncepcje projektów.
B. Komisja - tworzą ją przedstawiciele 3 partnerów podpisujących umowę o utworzeniu Funduszu Grantowego oraz każdego następnego przystępującego do Funduszu. Komisja jest uprawniona do ustalenia szczegółowych zasad i kryteriów, według których przyznawane będą dotacje z Funduszu Grantowego.
C. Komitet Funduszu Grantowego - dokonuje wyboru podmiotów otrzymujących dotacje w ramach Projektu. Komitet Funduszu Grantowego tworzy 10 osób: a) po jednym przedstawicielu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, PKN ORLEN oraz UNDP, mających status obserwatorów (łącznie: 3 osoby), b) 7 osób, o niekwestionowanym autorytecie i wiedzy, mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, mających status członków decydujących. Liczba członków Komitetu Funduszu Grantowego może ulec zwiększeniu, o ile do Projektu przystąpią inni Partnerzy niż Miasto Ostrów Wielkopolski i PKN ORLEN.

Zasady działania projektu
W ramach Funduszu Grantowego przydzielane będą dotacje celowe na wykonanie projektów, których wdrożenie i funkcjonowanie sprzyjać będzie realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ostrowa Wielkopolskiego, oraz wzrostowi samodzielności obywatelskiej, przejmowaniu przez obywateli odpowiedzialności za procesy rozwojowe, które dzięki temu charakteryzować się będą większym stopniem uczestnictwa i większą równością obywateli. Wnioski o dotacje zawierające opis projektu, mogą być składane przez organizacje pozarządowe, mające swą siedzibę lub przedstawicielstwo w Ostrowie Wielkopolskim. Środki z Funduszu Grantowego mogą być przyznane dla:
A/ Jednego projektu indywidualnego organizacji
B/ Jednego projektu partnerskiego,
C/ Jednego projektu indywidualnego organizacji i Jednego projektu partnerskiego, w którym organizacja występuje jako partner wspomagający (środki są przyznawane dla partnera wiodącego).
Fundusze będą przekazane na wydzielone konto organizacji lub jej przedstawicielstwa w Ostrowie Wielkopolskim. Maksymalna długość realizacji projektu nie powinna przekraczać 6 miesięcy. Organizacje pozarządowe muszą się rozliczyć z otrzymanych środków najpóźniej w ciągu 30 dni od zakończenia projektu. Warunkiem otrzymania dotacji w ramach Funduszu Grantowego w kolejnych jego edycjach, jest rozliczenie się przez organizacje z otrzymanych wcześniej grantów.
Po podpisaniu umowy Komisja Funduszu Grantowego ogłasza rozpoczęcie konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Funduszu Grantowego dla Ostrowa Wielkopolskiego oraz Gminy Wiejskiej Ostrów Wielkopolski. I
Informacja o konkursie i kryteriach, które spełnić muszą jego uczestnicy, zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl jak również zaprezentowana w lokalnych mediach, w sposób zapewniający dotarcie do jak największej ilości podmiotów, które mogą być zainteresowane uzyskaniem dotacji
Wybór organizacji, które otrzymają dotacje w ramach Projektu odbywać się będzie w dwóch etapach:
A/ Wnioski wstępne (koncepcje projektów) sprawdzane będą pod względem formalnym przez Koordynatora Projektu . Wybrane organizacje zostaną wezwane do złożenia wniosku pełnego, przygotowanego zgodnie z obowiązującą procedurą . Złożone wnioski pełne zostaną przekazane Komitetowi Funduszu Grantowego.
B/ Wnioski pełne są oceniane przez ekspertów zewnętrznych reprezentujących dziedzinę, której dotyczy wniosek, a następnie Komitet Funduszu Grantowego na posiedzeniu podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji w drodze porozumienia.
Wysokość dotacji przyznawanych organizacjom określi Komisja. Po akceptacji dotacji przez organizację pozarządową, między nią a UNDP zawarta będzie indywidualna umowa określająca warunki przekazania, wykorzystania i rozliczania przekazanych środków oraz ewentualnego obowiązku ich zwrotu.


Kamila Pazdyka
Kancelaria Prezydenta

Galerie:
Pozostałe podstrony: